Monoki István
A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940

 

       bibliográfiák   » A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
    szakbeosztás Összes  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
    1671 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1651-1671 


Abstinența. Timișoara. I. 1—12 (1930. jan. 31—dec.). A Guttemplárok bánáti kerületének hivatalos lapja. [Megj. havonta.] — Sefred.: Gh. Stanciu, Hilda Drăgan, Corneliu Méder. Ed. și red. resp.: Theodor David. — Ny.: Tip. „Union“. 31X24. [Román— német-magyar nyelvű.]

Adást-Vételt Közvetítő Ujság. Arad. I. 1—11 (1931. máj. 16— okt. 5). Megj. minden szombaton, [5. sz.-tól] 1-, 10- és 20-án. — Fel. szerk. és kiadó: Balogh Antal [4. sz.-ig, azután] Torday Antal. — Ny.: „Globus“ [9. sz.-ig, azután] Tip. „Corvin“. 20X21, 45X29. [I. 9—11 (1931) Közvetítő Ujság. Arad cím alatt jelent meg].

Adó, Vám, Illeték. Cluj-Kolozsvár. I. (1926. aug.)—II. (1927. febr.). Revista vamală, de impozite și taxe. Megj. havonta. — Fel. szerk.: Szeghő Imre. Főmunkatársak: Peptea J., Bereczky Ernő, V. Dimitriu [I. 2 (1926)—II. 2 (1927)], Popescu Nasta [I. 2 (1926)— II. 2 (1927)]. — Kiadja: Lepage Könyvkiadóvállalat. Ny.: Lepage. 33X15.

Adósok Lapja. Rupea (Kőhalom.) I. 1 (1933. ápr. 16). Független és az összes adósok érdekeit védő hetilap, mely a radikális parasztpárt székelyföldi szervezetének szolgálatában áll. — Főszerk.: Borcoman János. — Ny.: „Minerva“ G. N. Gârnețiu & Comp. Odorheiu. 47X32.

Advent-Hírnök. Brașov. — ld. Adventi-Hírnök. Bukarest.

Adventi-Hírnök. Bukarest. I. (1929) — V. 7 (1933). Megj. negyedévenként [III. 1 (1931)-ig, azután:] A H. N. Á. Román Unió gyülekezeti havilapja. — Fel. szerk.: Truppel Győző. — Kiadja: H. N. Adventisták Misszió-Társulata Romániai Unió. Kiadóhiv.: „Cuvântul Evangheliei“ Bukarest. Ny.: ?; Égető-kny. — Brassó [IV. (1932)—V. 7 (1933)]. 26X20. [IV. (1932)-től Advent-Hírnök. Brașov.]

Adventközlöny. Cluj I. 1—3 (1938). Megj. negyedévenként [1. sz.], minden második hónapban [2—3. sz.]. — Fel. szerk.: Truppel Győző. — Ny.: Edit. și Tip. „C.[uvântul] E.[vangheliei]“ București. 27X20.

Ago. Brașov. I. 1—3 [1935.] Hirdetési lap. Megj. hetenként, [I. 3. sz.-tól] minden hónap 1-én és 15-én. — Szerk.: Walter Schmidts. — Ny.: Schuster (Rapid). 31X24. [Román—német— magyar nyelvű.]

Áhitat Percei. Cluj. 1926. jan.—1928. dec. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. [Kiadja: „Az Út“ kiadóhivatala.] Ny.: Minerva rt. 24X16. [Folytatódik „Itt az Isten köztünk“ címmel az „Élő Könyvek“ 11. száma alatt 1929-től évenként megjelenő füzetekben.]

Al Ha-Mismar. Cluj I. (1928. szept. 22/5689. Thisri)—II. 7 (1929. jún. 22). Megj. havonta kétszer. — Szerk.: Hirschhorn Soma [II. 5 (1929)-ig, azután] Kincs Lipót. — Ny.: Helicon [I. 4 (1928)-ig]. „Viața“ műintézet-Hönig & Lederer [I. 5 (1928)—II. 5 (1929)] „Naționala“ műintézet [II. 5 (1929)], Albert [II. 5 (1929)-től]. 42X29, 48X32. [Az 1929. márc. 21., ápr. 20. és máj. 9-iki számok mind „V“-tel vannak számozva, míg a „VI“-ik számot teljesen átugrották.]

Alimentarea. — Élelmezés. — Verpflegung. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg. I. 1922. ?)—III. 7 (1924. júl.); IV. 1—2 (1925. febr. —márc.); IV. 1 (1928. ápr. 1)—VI. 12 (1930. dec.). A Vendégipari Munkaadók Orsz. Szövetségének hivatalos lapja [IV. 2 (1925)-ig, azután:] Az Élelmezési Ipari Munkaadók Országos Szövetségének hivatalos lapja. [V. (1925)-től] Szeszipari Közlöny. Megj. minden hóban [IV. 2 (1925)-ig, azután] havonként kétszer. — Director: L. M. Leautey [III. 7 (1924)-ig]. Administrator: Aurel Lazar Decei [III. 7 (1924)-ig]. Red. resp.: Mátrai János [II. 1—2 (1923)]. Primred.

Alimentația. — Élelmiszer-Ujság. — Lebensmittel-Zeitung. Cluj. I. (1933. aug. 1)—VIII. 14 (1940. szept.). Fűszer- és gyarmatáru, mészáros, hentesipar, élőállat, gabona, liszt és zsákkereskedelem, malomipar, sör-, szeszipar, vendéglősök, kávésok, sütők, cukrászok, mezőgazdasági feldolgozóipar, [I. 2 (1933)-tól kezdve] edény, üveg, festék, vegyészeti ipar, háztartási cikkek, ügynökségek és szállítási vállalatok szakközlönye [IV. 2 (1936)-ig]. Megj. heti jelentéssel minden hétfőn [IV. 2 (1936)-ig, azután] havonta kétszer. — Fel. szerk.: Wojticzky Tibor [VI. 7 (1938)-ig és

Alkoholizmus Ellen. Gyergyószentmiklós. XIII. 1—12 (1922. jan.—dec.). — Fel. szerk.: Szabó György. Szerkesztőtárs: Sándory Mihály. — Ny.: Sándory Mihály. 29X21. [1919—1921-ig nem jelent meg.]

Alkotás és Béke. Cluj. 1936. júl.—1938. nov. Kiadja: „Chaluc Baal Melacha“ ardeali központja. Ny.: „Orient“. 21X16. [Csak az 1936. szept.-i számot láttam. A többi adat Fischhoff Monachen bemondásán alapul. Folytatása 1938-tól az Új Kelet nov. 5. és 7. sz.-aiban megjelent „Zsidó Iparos“ című melléklet, amely azokban mint az Új Kelet szerves része szerepel.]

America. Turda. I. 1—3 (1928. jan. 31— ? ). Organ informativ al Primei Societății de Asigurare și Bancă America din Turda. Az America Első Biztosító Társaság és Bank havi közlönye. Megj. havonként. — Fel. szerk.: Virgil Crăciunaș. — Ny.: ? 33X21. [Román—magyar nyelvű. Csak az 1. számot láttam.].

Amerikai Reklám Ujság. Nagyvárad. 1922. — Szerk.: G. M. Sannarianu. — [Nem láttam. Adatokat „György L. A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919—1923)“ című művéből vettem.]

Angyalkert. Cluj-Kolozsvár. I. (1929. nov. 1)—II. 10 (1930. jún. 15). Földes Zoltán gyermekujságja. Megj. a hó 1-én és 15-én július és augusztus kivételével. — Fel. szerk.: Simon Sándor, főmunkatárs: W. Földes Anna. — Ny.: Lengyel és Mayer. 21X15. [II. (1930. jan. 15)-től Erdélyi Kis Pajtás].

Az Anya. Timișoara. [II. 8 (1931)-től] Brașov. I. (1930. dec. 25) —II. 8 (1931. nov.). Gyermeknevelési és társadalmi hetilap, [II. 8 (1931)-től kezdve] havi szemle. — Kiadótulajdonos, fel. szerk. és kiadó: G. Csáky Rózsi. — Ny.: Ingusz I.—Arad [I. 1 (1930)— II. 1 (1931)]; „Rapid“—Temesvár [II. 2—7 (1931)], Hunyady L. —Brașov [II. 8 (1931)]. 31X24.

Apicultor. — Bienenzüchter. — Méhész. Timișoara. — ld. Méhész.

Az Apostol. Satu-Mare — Cluj. — ld. A Szív.

Az Apostol Gyermekmelléklete. Cluj. — ld. Szívgárdista.

Apostoli Iskola. Satu-Mare. — ld. Gárdavezető.

Aprójószág és Kertgazdaság. Cluj. I. (1932. nov. 1)—II. 1. (1933. jan 1). Kisháziállattenyésztési, méhészeti, gyümölcs, konyha és virágkertészeti szaklap. A Glória Transilvaniei Kisháziállattenyésztők Egyesületének hivatalos közlönye. Megj. minden hó elsején. — Fel. szerk. és kiadó: Barra Sándor. Társszerk.: Moldvay Ferenc. — Ny.: Boros. 24X15.

Arad és Vidéke. Arad. XXXIX. (1919.?) — XLII. 210 (1922. okt. 1). — Fel. szerk.: Kaszab Géza. — Kiadótulajdonos és nyomda: Corvin könyvny.—Lányi és Pichler. [Nem láttam. Adatokat „György L. A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919—1923)“ című művéből vettem.]

Az Aradi „Astra“-gyári Bizottság Gyári Értesítője. Arad. — ld. Buletinul de Fabrica a Comitetului de fabrică „Astra“ din Arad.

Aradi Élet. Arad. VIII. (1919. szept. 27) — XXIX. 12 (1940. jún. 15). Művészeti, társadalmi és szépirodalmi hetilap [XII. (1923. dec. 12)-ig]. Társadalmi, művészeti, közgazdasági és politikai folyóirat [XII. (1923. dec. 15)-től]. Politikai, társadalmi, közgazdasági és művészeti országos riportlap [XXV. 18 (1936)—XXVII. 9 (1938)]. Geller Ödön társadalmi, művészeti és irodalmi országos riportlapja [XXVII. 10 (1938)-tól]. Megj. minden hó 10-én 20-án és 30-án [XIX. 1 (1930)—XXIII. ? (1934)], minden 1-én, 11-én és 21-én [XXIII. ?

Aradi Élő Ujság. Arad. I. (1923. febr. 12). Egyetlen szám. Az aradi ujságírók és a kath. gimn. tanárainak közreműködésével szerkesztette Olasz Pál. A kath. gimn. felszerelése javára rendezett estélyen előadták az aradi hölgyek. Ny.: „Aradi Hírlap“. 42X29.

Aradi Fáklya. Arad. I. (1919. jan. ?)—VII. 14 (1925. ápr. 11). Lits Antal és Solymos Ferenc politikai, kritikai és riport hetilapja [VII. 11 (1925)-ig, azután:] Politikai és társadalmi riportlap. Megj. minden szombaton. — Fel. szerk.: Lits Antal [VII. 11 (1925)-ig, azután laptulajdonos is.] Szerk.: Solymos Ferenc [VII. 11 (1925)-ig]. Ny. Aradi Hírlapkiadó és Nyomdatársaság műintézete [? — II. 48 (1920)], Tip. „Cartea Românească“ [II. 49 (1920)—III. 6 (1921)], Tip. „Concordia“ [III. 7 (1921)—V. 34 (1923)], „Aradi Hírlap“ [V. 35

Aradi Friss Ujság. Arad. I. (1919. ?)—XXII. 90 (1940. ápr. 1). — Fel. szerk.: Zsigmond Miklós [XV. 363 (1930)-ig, azután szerk. XVI. 268 (1931)-ig], Vörös László [XVI. 1 (1931)—XVIII. 153 (1936), azután főszerk. XX. 4 (1938)-ig], Szomory Oszkár [XVIII. 154 (1936)—XX. 5 (1938)]. Franyó Zoltán [XX. 6—91 (1938)], Vörös László [XX. 92—165 (1938), azután megbízott igazgató]. Fel. kiadó: Fischer Mihály [XIX. 11 (1935)—XX. 4 (1938) és XX. 72—165 (1938)], Szomory Oszkár [XX. 5. (1938)]. Franyó Zoltán [XX. 6—71 (1938)]. Timișoarai—Bánáti sz

Aradi Futár. Arad. 1920—1921. Riportlap. Megj. hetenként. Fel. szerk.: Kallay Nándor. — Ny.: Gellért-ny. [Nem láttam. Adatokat Kócsy Jenő küldte be].

kapcsolódó
» Monoki bevezető
» Monoki leírás
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
 
A kisebbségi magyar közösségek projekt, OTKA 109173 bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék